آقای امیر عزیزی پور با بیش از ده سال سابقه ی آموزشی و پژوهشی از قبیل تدریس زبان انگلیسی ؛ ترجمه ی متون گوناگون علمی و آموزشی ؛ نوشتن مقالات متنوع در مورد روشهای نوین تدریس زبان انگلیسی و همچنین فعالیت به عنوان مشاور و برنامه ریز درسی در این آموزشگاه به عنوان مدیر ؛ مشاور آموزشی و همچنین مدرس مشغول به فعالیت میباشد